Werkbijeenkomst over gebiedsvisie Veerse meer

Als onderdeel van het proces voor de gebiedsvisie Veerse Meer nodigen wij u, inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een lokale vertegenwoordiger in de gemeente Noord-Beveland, uit om deel te nemen aan de werkbijeenkomst die op dinsdagvond 18 februari 2020 van 19.00 tot 22.00 uur wordt gehouden.

Doel en werkwijze


In de gebiedsvisie Veerse Meer beschrijven we de mogelijke en gewenste ontwikkelingen rond het hele Veere Meer. De afgelopen maanden is een start gemaakt met het opstellen van de gebiedsvisie Veerse Meer. In een aantal bijeenkomsten zijn, samen met belanghebbenden, de unieke kwaliteiten van het Veerse Meer ge├»nventariseerd. Daarnaast voerden we ook met elkaar het gesprek hoe we daarmee om willen gaan. Dit heeft geleid tot een set van centrale uitgangspunten en een ruwe kaart met indicaties waar nog (recreatieve) ontwikkelingen mogelijk zijn, waar de natuur een kwaliteitsimpuls vereist en gebieden die we graag behouden zoals ze nu zijn. Graag willen we tijdens de komende werkbijeenkomst deze opbrengst met u bespreken en nodigen wij u uit om hieraan uw lokale kennis toe te voegen. Om ieders inbreng tot zijn recht te laten komen, splitsen we ons gedurende de avond op in verschillende werkgroepen. De resultaten van de werkbijeenkomst gebruiken wij om onze tussenrapportage van Fase 1 nader aan te scherpen.

Planning op hoofdlijnen


De werkbijeenkomst is onderdeel van een serie van vier parallelle sessies, elk met hetzelfde doel en dezelfde werkwijze, en bedoeld voor inwoners en ondernemers in de volgende gemeenten:

op 11 februari in de gemeente Middelburg

op 17 februari in de gemeente Goes

op 18 februari in de gemeente Noord-Beveland

op 20 februari in de gemeente Veere

Nadat in februari en maart ook de maatschappelijke partners en de Raden en Staten geconsulteerd zijn, zullen wij begin april de resultaten van Fase 1 voorleggen aan de respectievelijke besturen van de initiatiefnemende overheden. Het gaat daarbij, zoals gezegd, om de centrale uitgangspunten en de kaart voor het Veerse Meer als geheel. Pas in Fase 2 vindt de inhoudelijke uitwerking per gebied plaats. Naar verwachting komen wij hiervoor in mei en/of juni bij u op terug.

Aanmelden verplicht


Iedere inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een lokale vereniging kan aan bovengenoemde werkbijeenkomst deelnemen, maar omdat we samen aan de slag gaan en daarvoor voldoende ruimte en begeleiding moeten organiseren, is tevoren aanmelden verplicht. Nadien ontvangt u, voorafgaand aan de bijeenkomst, het programma en de locatie. Aanmelden doet u op onderstaand adres:www.burgerparticipatie-veersemeer.nl.

Startdatum van het evenement 18-02-2020
Starttijd: 19:00
Einddatum van het evenement 18-02-2020
Eindtijd: 22:00