Vergadering Gemeenteraad 30-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:H. van Kooten
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2013.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag, 23 mei 2013.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 11 en 25 april 2013.

6 Ingekomen stukken.

7 Voorstel tot vaststelling van de verordening Cliëntenparticipatie WWB Goes en Noord-Beveland.

8 Voorstel in te stemmen met het pilot-project "WMO, actieve en betrokken burgerparticipatie".

9 Voorstel tot het onderschrijven van de VZR-richtlijn voor het opstellen van de begrotingen 2014 en meerjarenraming 2015-2017 van de Gemeenschappelijke Regelingen, waaraan de Zeeuwse gemeenten deelneme

10 Voorstel tot deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor 2013.

11 Voorstel tot vaststelling van een havenreglement Bruine Vloothaven Kamperland.

12 Voorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2013.

Bijgevoegde documenten

13 Rondvraag.

14 Sluiting.