Vergadering Gemeenteraad 24-09-2009

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:H. van Kooten
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2009.
De voorlopige agenda en de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 17 september 2009.Spreekrecht.Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de vergadering van de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde)onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Ingekomen stukken.

6 Vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 30 juli 2009.

7 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Landgoed Rijckholt" (hamerstuk).

8 Voorstel tot vaststelling van de 1e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening 2009 (hamerstuk)

9 Voorstel tot vaststelling van de decentrale regelgeving, 1e fase (hamerstuk).

10 Voorstel tot vaststelling van de Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (hamerstuk).

11 Voorstel tot vaststelling van het projectplan steun mantelzorg en vrijwilligerswerk (hamerstuk).

12 Voorstel tot vaststelling van de Kunst- en cultuurnota.

13 Behandeling schriftelijke vraag raadslid Quinten terzake eindejaarsuitkering.

14 Rondvraag.

15 Sluiting.