Vergadering Gemeenteraad 20-12-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:A.M. Demmers-van der Geest
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 13 december 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Presentatie door het Milieu Educatie Centrum De Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

6 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 22 november 2018. Bekijk dit agendapunt online

7 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

8 Voorstel tot het verlenen van formele toestemming tot wijziging van de statuten van de Stichting Albero. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot vaststellen van de belastingverordeningen 2019. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel over de Afvalinzameling: Na-scheiding plastic verpakkingen en drankenkartons. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel tot vaststelling van de 8e begrotingswijziging 2018. (n.a.v. de 2e berap 2018) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

12 Voorstel tot vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2019. (n.a.v. de budgetprognose) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

13 Voorstel tot vaststelling van de 2e begrotingswijziging 2019. (n.a.v. GR De Bevelanden) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

14 Voorstel tot vaststelling van de 3e begrotingswijziging 2019. ( n.a.v. structurele gevolgen 2e berap 2018 voor begroting 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

15 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

16 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online