Vergadering Gemeenteraad 20-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M.J.A. Delhez MSc
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 13 september 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 juni 2018. Bekijk dit agendapunt online

6 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Presentatie over de Energie-transitie Gemeente Noord-Beveland door Enduris. Bekijk dit agendapunt online

8 Presentatie over de Energie-transitie Gemeente Noord-Beveland door de Antea-Groep. Bekijk dit agendapunt online

9 Voorstel tot het verlenen van een positieve zienswijze op het Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland en West-Brabant. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel tot een algehele herziening van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

11 Voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel tot het vaststellen van de tweede wijziging van de Gem. Reg. Samenwerking De Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel m.b.t. een besluit op een ingediend bezwaarschrift tegen het vaststellen van de huisvestingsverordening. Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel tot aankoop Torendijk 45 te Kortgene. Bekijk dit agendapunt online

15 Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bebouwde kom Geersdijk 2018". Bekijk dit agendapunt online

16 Voorstel tot het vaststellen van de data raadsvergaderingen 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

17 Voorstel tot vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau. Bekijk dit agendapunt online

18 Voorstel tot een historisch onderzoek en de uitgifte van een boek over Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

19 Voorstel tot een formele toestemming ten behoeve van de fusie tussen Alpha scholengroep en Nobego. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

20 Voorstel tot het vaststellen van het Koersdocument Vernieuwend Besturen in Noord-Beveland 2018-2022. Bekijk dit agendapunt online

21 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

22 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online