Vergadering Gemeenteraad 09-07-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

5 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

6 Presentatie door de provincie Zeeland over de Deltaweg N256. Bekijk dit agendapunt online

7 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 mei 2020. Bekijk dit agendapunt online

8 Ingekomen stukken. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

9 Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijz. 2020, de programmabegr. 2021 en het Plan van aanpak taakstelling ter inf. aan te nemen VRZ. Bekijk dit agendapunt online

10 Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 en een zienswijze in te dienen m.b.t. de programmabegr.2021 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Bekijk dit agendapunt online

11 Voorstel om in te stemmen met de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling De Betho. Bekijk dit agendapunt online

12 Voorstel om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO). Bekijk dit agendapunt online

13 Voorstel tot vaststelling van Fase 1 Gebiedsvisie Veerse Meer. Bekijk dit agendapunt online

14 Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coƶrdinatieregeling voor Windturbinepark Oostzeedijk. Bekijk dit agendapunt online

15 Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019. Bekijk dit agendapunt online

16 Voorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2020 (n.a.v. de 1e BERAP 2020) Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

16A Voorstel tot vaststelling van een budget voor startersleningen. Bekijk dit agendapunt online

17 Behandeling motie Actieplan WMO. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

18 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

19 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online