Vergadering Gemeenteraad 27-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:Henny van Kooten
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2010.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 mei 2010.Spreekrecht.Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.

4 Vaststelling agenda.

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 29 april 2010.

Bijgevoegde documenten

6 Ingekomen stukken.

Bijgevoegde documenten

7 Voorstel om geen commentaar te geven terzake de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool. (hamerstuk)

8 Voorstel om geen opmerkingen te maken terzake de jaarrekening 2009 van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), de 2e begrotingswijziging 2010 en de begroting 2011. (hamerstuk)

9 Voorstel om geen commentaar te geven terzake de ontwerpbegroting 2011 en het ontwerp 1e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland. (hamerstuk)

10 Voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Investering in Jongeren (WIJ) en de Verordening Wet werk en bijstand (WWB. (hamerstuk)

11 Voorstel tot wijziging van de Verordening leerlingenvervoer 2009. (hamerstuk)

12 Voorstel tot vaststelling van de Verordening Langdurigheidstoeslag.

13 Voorstel tot wijziging van de Verordening liggelden Colijnsplaat 2010.

14 Rondvraag.

15 Sluiting.