Vergadering Informatieve raad 16-05-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:H. van Kooten
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2013.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf maandag 13 mei 2013.

 

 

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Vaststelling agenda.

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 11 april 2013, inclusief de voortgangs- en afdoeningslijst toezeggingen en vragen vanuit de raad.

5 Informatie over de voortgang Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden.

6 Behandeling voorstel tot vaststelling van de Verordening Clientenparticipatie WWB Goes en Noord-Beveland.

7 Behandeling voorstel in te stemmen met het pilot-project "WMO, actieve en betrokken burgerparticipatie".

8 Behandeling voorstel tot het onderschrijven van de VZG-richtlijn voor het opstellen van de begrotingen 2014 en meerjarenraming 2015-2017 van de Gem. Reg., waaraan Zeeuwse gemeenten deelnemen.

9 Behandeling voorstel tot deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor 2013.

10 Behandeling voorstel met betrekking tot een zoutwaterleiding Aqua Cultuur.

11 Behandeling voorstel tot vaststelling van een Havenreglement Bruine Vloothaven Kamperland.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.