Vergadering Informatieve raad 06-09-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30-00:00
Voorzitter:M.J.A. Delhez MSc
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2018.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 30 augustus 2018. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht.

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Spreekrecht burgers. Bekijk dit agendapunt online

3 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van 28 juni en 5 juli 2018. Bekijk dit agendapunt online

5 Presentatie analyse prioriteitenbepaling Lokale Nota Integrale Veiligheid. Bekijk dit agendapunt online

6 Behandeling zienswijze Regionaal Beleidsplan Politie Zeeland West-Brabant. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel tot een algehele herziening van de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

8 Behandeling voorstel tot vaststelling van de tweede wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de tweede wijziging van de Gem. Reg. Samenwerking De Bevelanden. Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot vorming Overleg Zeeuwse Overheden en regiobureau. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot een historisch onderzoek en de uitgifte van een boek over Noord-Beveland. Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling voorstel m.b.t. een besluit op een ingediend bezwaarschrift tegen het vaststellen van de huisvestingsverordening. Bekijk dit agendapunt online

13 Behandeling voorstel tot aankoop Torendijk 45 te Kortgene. Bekijk dit agendapunt online

14 Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bebouwde kom Geersdijk 2018". Bekijk dit agendapunt online

15 Behandeling voorstel tot het vaststellen van het Koersdocument "Vernieuwend Besturen in Noord-Beveland 2018-2022". Bekijk dit agendapunt online

16 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de data raadsvergaderingen 2019. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

17 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

18 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online