Vergadering Informatieve raad 18-06-2020

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:drs. G.L. Meeuwisse

Agendapunten:

1 Opening. Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling agenda. Bekijk dit agendapunt online

3 Mededelingen college. Bekijk dit agendapunt online

4 Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen. Bekijk dit agendapunt online

5 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 14 mei 2020. Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

6 Behandeling voorstel om een positieve zienswijze in te dienen m.b.t. de jaarst. 2019, 1e begr. wijz. 2020, programmabegr. 2021 en het Plan van aanpak taakstelling ter inf. aan te nemen van de VRZ. Bekijk dit agendapunt online

7 Behandeling voorstel om in te stemmen met de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling De Betho. Bekijk dit agendapunt online

8 Behandeling voorstel om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en de 1e wijziging van de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio. Bekijk dit agendapunt online

9 Behandeling voorstel om in te stemmen met de progr.begr. 2021 en de begr.wijz. 2020 en een zienswijze in te dienen m.b.t. de progr. begr. 2021 van de Gem. Gezondheidsdienst Zld. (GGD) Bekijk dit agendapunt online

10 Behandeling voorstel tot vaststelling van Fase 1 Gebiedsvisie Veerse Meer. Bekijk dit agendapunt online

11 Behandeling voorstel tot het vaststellen van de algehele herziening van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). (agendapunt wordt ingetrokken) Bekijk dit agendapunt online

12 Behandeling voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coƶrdinatieregeling voor Windturbinepark Oostzeedijk. Bekijk dit agendapunt online

13 Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten. Bekijk dit agendapunt online

14 Rondvraag. Bekijk dit agendapunt online

15 Sluiting. Bekijk dit agendapunt online