Vergadering Informatieve raad 12-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Wissenkerke
Tijd:19:30
Voorzitter:H. van Kooten
Deze pagina is gearchiveerd op 31-12-2010.
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 6 mei 2010.Spreekrecht.Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de raadsgriffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.

Agendapunten:

1 Opening.

2 Spreekrecht burgers.

3 Vaststelling agenda.

4 Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 15 april 2010.

Bijgevoegde documenten

5 Behandeling voorstel terzake de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.

6 Behandeling voorstel terzake de jaarrekening 2009 van het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (OLAZ), de 2e begrotingswijziging 2010 en de begroting 2011.

7 Behandeling voorstel terzake de ontwerpbegroting 2011 en het ontwerp 1e begrotingswijziging 2011 van de Veiligheidsregio Zeeland.

8 Behandeling voorstel tot vaststelling van de Verordening Landurigheidstoeslag.

9 Behandeling voorstel tot vaststelling van de Verordening Wet Investering in Jongeren (WIJ) en de verordening Wet werk en bijstand (WWB).

10 Behandeling voorstel tot aanpassing van de Verordening liggelden Colijnsplaat 2010.

11 Behandeling voorstel tot wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer Noord-Beveland 2009.

12 Rondvraag.

13 Sluiting.