Aanvraag om reguliere omgevingsvergunning Israël V.O.F.

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij op 11 juni 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen van Israël V.O.F. De aanvraag heeft betrekking op de tijdelijke opslag van 800 ton champost. Deze aanvraag ligt niet ter inzage, maar kan op verzoek wel worden ingezien. Als een bezwaarschrift wordt overwogen, moet eerst het besluit op de aanvraag worden afgewacht.

Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot mevrouw C.L.P.M. Mulders, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 5993 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-AOV190297/00220235.