Aanwijzing vuurwerkvrije zone jaarwisseling 2019/2020

Deze pagina is gearchiveerd op 18-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 18-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Het college van burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maakt bekend dat het op 17 december 2019 het navolgende aanwijzingsbesluit heeft vastgesteld.

Aanwijzingsbesluit  ex artikel 2:73 Algemene plaatselijke verordening Noord-Beveland 2018 (vuurwerkvrije zones)

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland,

Overwegende dat:

- het ingevolge het Vuurwerkbesluit is toegestaan om tussen 31 december, 18:00 uur en 1 januari, 2.00 uur van het daarop volgende jaar consumentenvuurwerk af te steken;

- het vanwege de overlast voor mens en dier die het gebruik van consumentenvuurwerk met zich meebrengt, ongewenst is dat dergelijk vuurwerk wordt gebruikt in de directe omgeving van verpleeg- en zorginstellingen;

- artikel 2:73 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 het college de bevoegdheid verschaft om, in het belang van de voorkoming van gevaar, schade of overlast, gebieden aan te wijzen waar het verboden is consumentenvuurwerk te gebruiken.

Gelet op:

- het bepaalde in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit;

- het bepaalde in artikel 2:73 eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018.

b e s l u i t e n:

1. Op grond van artikel 2:73 APV het volgende gebied aan te wijzen waar het tijdens de periode als bedoeld in artikel 2.3.6 van het Vuurwerkbesluit verboden is om consumentenvuurwerk te gebruiken:

het zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat

2. Het in artikel 1 genoemde gebied is weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening.

3. Dit besluit en de daarvan uitmakende bijlage treedt in werking op 31 december 2019 om 18.00 uur en vervalt op 1 januari 2020 om 02.00 uur.

4. Dit besluit wordt aangehaald als Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:73 Algemene plaatselijke verordening Noord-Beveland 2018 (vuurwerkvrije zones).

Dit besluit treedt in werking op de dag na deze bekendmaking. Het besluit ligt met ingang van heden voor een ieder kosteloos ter inzage in het gemeentehuis, Voorstraat 31, Wissenkerke. Tegen dit besluit kan geen bezwaar worden gemaakt.

Overige locaties

Op andere locaties dan de hierboven genoemde is afsteken van vuurwerk toegestaan op 31 december 2019 vanaf 18.00 uur tot 1 januari 2020, 2.00 uur. Daarbij gelden de volgende regels:

  • Je mag alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse wet.
  • Carbidschieten mag alleen als de gemeente hiervoor een ontheffing heeft gegeven.
  • OfficiĆ«le vuurwerkverkooppunten zijn open op zaterdag 28, maandag 30 en dinsdag 31 december.
  • Je moet minimaal 12, 16 of 18 jaar zijn om vuurwerk te kunnen kopen. De minimumleeftijd hangt af van het soort vuurwerk. Op de verpakking van het vuurwerk staat vanaf welke leeftijd het vuurwerk gekocht mag worden.
  • Het is verplicht om een lanceerstandaard te hebben voor het veilig afsteken van vuurpijlen.
  • En tot slot: houd rekening met je omgeving. Op oudejaarsavond vinden in Colijnsplaat, Kamperland, Kats en Kortgene kerkdiensten plaats tussen 19.00 en 21.00 uur. De gemeente doet een moreel beroep op haar inwoners om het afsteken van vuurwerk op deze locaties tijdens genoemde tijden te vermijden.

Vuurwerkvrije zones