Afwijken bestemmingsplan Hoofdstraat 101, Kortgene

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 22 mei tot en met 5 juni 2019:

• Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een pand voor bewoning op het adres Hoofdstraat 101 in Kortgene
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kortgene”. Het pand is bestemd voor kantoren en niet voor bewoning. De aanvraag is daarmee in strijd met het bestemmingsplan, artikel 10 lid 10.1. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.