Afwijken bestemmingsplan Kerkgang 6, Kortgene

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kortgene

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken kunt u vanaf genoemde data digitaal ontvangen voor de ter inzage periode. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 1 juli tot en met 15 juli 2020

het realiseren van een logiesfunctie op het adres Kerkgang 6 in Kortgene

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kortgene 2014”. De gronden waarop het pand is gelegen hebben de bestemming maatschappelijk, die gronden zijn bedoeld voor educatieve, sociaal-medische, culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen. Een logiesverblijf past hier niet in en dat is in strijd met artikel 11 lid 11.1 van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.