Afwijken bestemmingsplan Kreekpad 21, Kats

Deze pagina is gearchiveerd op 01-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 15-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kats

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 15 januari tot en met 29 januari 2020.

Het bouwen van een woning op het adres Kreekpad 21 in Kats.

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “bebouwde kom Kats 2018”. De afstand van een woning tot de perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen en in het beoogde bouwplan is deze afstand 2,5 meter. Dit is in strijd met artikel 9 lid 9.2.2 sub d van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.