Afwijken bestemmingsplan landbouwroute rondom Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 23-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 8 januari tot en met 22 januari 2020

• Het afwijken van het bestemmingsplan voor het aanpassen van de wegen ter verbetering van de landbouwroute rondom Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Landelijk gebied” en “Bebouwde kom Kamperland 2016”. De gronden waarop de werkzaamheden zijn beoogd, hebben gedeeltelijk de bestemmingen Waarde archeologie 2 en 3. Binnen deze bestemmingen is het verboden om gronden af te graven zonder een vergunning. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan. Dit omdat er uit een rapport is gebleken dat de archeologische waarden niet of niet onevenredig worden geschaad.