Afwijken bestemmingsplan Molenweg 1b, Colijnsplaat

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 22 mei tot en met 5 juni 2019:

• Het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van het terrein voor opslagdoeleinden op het adres Molenweg 1b in Colijnsplaat
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Colijnsplaat 2008”. De gronden zijn bestemd voor de bedrijfsvoering van grondgebonden agrarische bedrijven en niet voor opslagdoeleinden. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, artikel 18 lid 18.1 en artikel 30. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.