Afwijken bestemmingsplan Noordstraat 10, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 22-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 22 mei tot en met 5 juni 2019:

• Het afwijken van het bestemmingsplan voor het gebruiken van een bijgebouw voor verhuur op het adres Noordstraat 10 in Kamperland
De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2016”. De gronden zijn bestemd voor permanent wonen. Niet voor logies. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, artikel 20 lid 20.1 en 20 lid 20.4. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.