Afwijken bestemmingsplan Vliete 4, Kamperland

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Aangevraagde omgevingsvergunning
Publicatiedatum: 09-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Tegen aangevraagde omgevingsvergunningen kunt u nog geen bezwaar maken, dit kan pas als er een besluit is genomen op de aanvraag.

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 9 oktober tot en met 23 oktober 2019

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het bouwen van een woning op het adres Vliete 4 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Havengebied Kamperland”. De afstand van een woning tot de zijdelingse perceelsgrens dient minimaal 5 meter te bedragen en in het beoogde bouwplan is deze afstand 1 meter. De aanvraag is in strijd met artikel 14 lid 14.2.2 sub i van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.