Afwijken van bestemmingsplan Havelaarstraat 68, Colijnsplaat

Deze pagina is gearchiveerd op 15-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Afwijking bestemmingsplan
Toelichting:

Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 15 juli tot en met 29 juli 2020

  • het uitbreiden van de woning op het adres Havelaarstraat 68 in Colijnsplaat

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Colijnsplaat 2008”. De afstand van een woning tot de perceelsgrens dient minimaal 3 meter te bedragen. In het beoogde bouwplan is deze afstand minder dan 3 meter. Verder mogen de hoofdgebouwen uitsluitend binnen de op de plankaart aangegeven bebouwingsvlakken worden gebouwd. Strijd artikel 7 lid 3.1 sub d en sub a van het bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan.

Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

De ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen ter inzage op het gemeentehuis. Tot de aangegeven einddatum van de reactietermijn kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Als u uw zienswijze mondeling naar voren wilt brengen, kunt u een afspraak maken met de afdeling Beleid en projecten, telefoon 14 0113.