Afwijken van bestemmingsplan Veerweg 3, Kamperland

Deze pagina is gearchiveerd op 16-01-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Afwijken bestemmingsplan: de ontwerpbesluiten en de relevante stukken liggen vanaf genoemde data ter inzage op het gemeentehuis. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit conceptbesluit tot afwijken van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 4 december tot en met 18 december 2019:

  • Het afwijken van het bestemmingsplan voor het realiseren van een weg en een parkeerterrein achter de Veerweg 3 in Kamperland

De aanvraag voldoet niet aan het bestemmingsplan “Bebouwde kom Kamperland 2016”. De voor Centrum 2 aangewezen gronden zijn bedoeld voor detailhandel, dienstverlening, horecabedrijven, pensions, kantoren etc. Niet voor verkeersdoeleinden. De beoogde weg naar de parkeerplaats komt over de gronden met deze bestemming. Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen door toepassing te geven aan artikel 2.12 lid 1 onder a onder 20 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor het afwijken van het bestemmingsplan en het realiseren van een Nieuwe Economische Drager.
 

Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland