Algemene beschouwingen 2019 NBB

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

“Hoe ziet Noord-Beveland eruit in 2030?”    

De opgestelde Toekomstvisie laat 4 ambities zien en daar wil NBB mee aan de slag.

1 Vitale kernen in een vitale gemeente

- Blijf investeren in onze jeugd, samen met de jongerenraad en een kinderburgemeester.
- Blijf faciliteren in goed onderwijs en kinderopvang.
- Waarborg goed openbaar vervoer en de bereikbaarheid.
- Zorgdragen voor voldoende oplaadpunten voor fietsen en auto’s en aandacht voor een pilot inzake een deelauto.
- Speciale aandacht voor starters op de woningmarkt en onderzoek doen naar de realisatie van Tiny Houses met focus op compact, circulair bouwen en permanente bewoning.
- Zorg voor een vitale woningmarkt waarbij goede doorstroming essentieel is.
- Blijf investeren in de kernen en het buitengebied. Neem Rondom Geersdijk en Rondom Kats op in de begroting.
- Goede zorg is belangrijk maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden nu het sociaal domein financieel bijna niet te behappen is. Ga de discussie aan.

2 Bruisende en bedrijvige gemeente

- Investeer in klimaatadaptie en vergroten van biodiversiteit; zowel in de agrarische sector als in ons openbaar groen. De gemeente moet hierin faciliteren.
- Aandacht voor het lokale product; creëren van het bewustzijn lokaal te kopen, goed voor de boer maar ook voor het milieu.
- Aantrekkelijk blijven van alle bestaande voorzieningen.
- Verbeteren van de infrastructuur in onze parken evenals de oevers van het Veerse Meer en bepaalde recreatieplekken.
- Ondersteun het vernieuwen van de bestaande vakantieparken naar parken voor kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie, maar zorg altijd voor ruimte voor onze burger of specifieke doelgroepen.
- Bij eventuele uitbreiding van parken moet er altijd sprake zijn van een  kwaliteitsverbetering binnen het landschap.

3 Open en klimaatneutraal eiland

- Upgraden bestaande windmolens.
- Voorzie alle geschikte daken van zonnepanelen en praat daarna pas over een solarpark met burgerparticipatie, maar niet op primaire landbouwgrond.
- Creëer bewustwording bij de burger inzake isolatie en gebruik van verpakkingsmiddelen. Omarm samen de energietransitie.

4 Regie over eigen eiland


-  Communiceren.
- Maak een duidelijk participatieplan waarin het beleid wordt uitgestippeld naar de toekomst toe en blijf open, transparant en toegankelijk.
- Durf te investeren vanuit de algemene reserve.
- Beperk stijging van de lokale lasten tot het uiterste.
- Verhoog de toeristenbelasting tot een reëel bedrag.

NBB is blij met de begroting voor 2020 zonder bezuinigingen te moeten doorvoeren. We staan er als gemeente financieel goed voor, kunnen investeren en daar mogen we met z’n allen trots op zijn.

Noord-Bevelands Belang
Macel Verwei Koen vd Klooster Ellen vd Klooster Yvonne vd Maas