Algemene beschouwingen 2020 D66

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

1. D66 is vóór versterking van de economie, zonder de kernwaarden milieu en landschap aan te tasten. Akkerbouw hoort hier uiteraard bij, maar mede in verband met de stikstofproblematiek, duidelijk insteken op minder veeteelt. Het huidige bestemmingsplan laat toe dat er een stal voor max. 6500 varkens kan komen op de Stekeldijk in Geersdijk. Wat D66 betreft is dit de eerste en de laatste stal en kan er zeker geen sprake zijn van uitbreiding. D66 heeft hiertoe een motie ingediend, die helaas alleen steun kreeg van BEN en PvdA.
2. Toerisme is belangrijk voor Noord-Beveland, maar niet nog méér recreatiewoningen en appartementen! We steunen wel verbetering van kwaliteit van bestaande recreatiefaciliteiten. We kijken ook naar andere mogelijkheden, zoals zorgtoerisme. D66 is verheugd dat haar vraag om de monumenten in beeld te krijgen, in de vorm van een brochure met wandel- en fietsroutes, gehonoreerd is.
3. De Veerse Meer Visie ligt in concept klaar om besproken te worden met alle belanghebbenden, zoals met name de inwoners van onze gemeente. D66 maakt zich grote zorgen om de beperkte contour van 250 meter vanaf de kustlijn en zou liever zien dat deze een kilometer breed zou worden. Dat nu ook de gemeenten ten zuiden van ons deze contour zo snel in het begin van het proces al loslaten is voor D66 reden tot bezorgdheid. Net zoals het zorgelijk is dat GS zich in dit kader nog steeds niet wil vastleggen op een datum, die als uitgangspunt telt voor “de pijplijn”.
4. Noord-Beveland heeft al bijna de doelen van de RES 2030 gehaald. De bevolking dient wel met het oog op een duurzame toekomst prioriteit te geven aan het isoleren van de eigen woning. Ook het plaatsen van zonnepanelen op daken van woningen, boerderijen en grote gebouwen moet gestimuleerd worden. D66 wil geen uitbreiding of upgrading van windmolens en wil de gasinfrastructuur behouden.
5. De vaccinatiegraad is nog steeds een zorgenkind. Het gemiddelde op Noord-Beveland ligt ver beneden de Nederlandse norm. D66 vraagt het college wederom om i.s.m. GGD Zeeland actie te ondernemen.
6. D66 steunt van harte het uitgangspunt dat de gemeente zelfstandig blijft, in goede samenwerking met andere gemeenten. Wij zijn dan ook blij dat de nieuwe burgemeester die wens nadrukkelijk onderstreept.
7. D66 maakt zich grote zorgen over de hoge kosten voor het sociaal domein en de jeugdhulp. Om de gewenste zelfstandigheid te waarborgen is een goede financiële huishouding noodzakelijk. D66 stelt dan ook voor om de belastingen voor toerisme en woonforensen drastisch te verhogen.  Riool- en afvalstoffenheffing alleen verhogen met 1,5% inflatiecorrectie om de eigen bewoners tegemoet te komen en om onze gemeente voor wat betreft gemeentelijke heffingen aantrekkelijk te maken voor startende jongeren.

Jacqueline Dijkinga