Algemene beschouwingen 2020 PvdA

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

De PvdA kiest voor de groepen die genegeerd worden door het college van Noord-Beveland
De PvdA zal in haar algemene beschouwing opkomen voor de groepen die genegeerd worden door het zittende college.
Als eerste voorbeeld noemt de PvdA het niet bouwen voor die groepen die aangewezen zijn op sociale huisvestingswoningen. Zelfs geen Tiny Houses voor de groep die alleen een huur kunnen opbrengen en geen huis kunnen kopen zoals jongeren. Nu staan er vage zaken in de begroting zoals we gaan praten met RWS maar er gebeurt niets, maar wel het laten bouwen voor de recreatieve hoge inkomens sector. Het moet nu concreet worden. We willen daarom ook dat er nu actie komt en dienen daarom ook, als het kan in samenwerking met andere partijen hiertoe een voorstel in (Tiny House).
Als tweede voorbeeld noemen wij de burgerparticipatie. We vinden geen aanzet tot verbetering van de burgerparticipatie, noch dat er gewerkt wordt aan versterking van de dorpsraden. Dat vertelden we ook al in 2018 bij de begroting van 2019. Er is veel te weinig gedaan. Het zijn nota bene de dorpsraden zelf die het initiatief moeten nemen om dit op de agenda te zetten. De PvdA pleit ervoor om hierin te investeren zowel t.a.v. inzet capaciteit als middelen. In dit kader willen we dat een grote vorm van burgerparticipatie die tot uitdrukking komt door de inzet van vrijwilligers bij de brandweer, behouden blijft. De PvdA verwacht een beleid van de gemeente t.a.v. de inzet van de vrijwilligers van de brandweer. Het kan niet zo zijn dat een groep die zo essentieel is voor ons eiland letterlijk in de kou wordt gezet. Het college moet met voorstellen komen om te waarborgen dat de vrijwilligers kunnen blijven functioneren. Dat verhoogt ook de veiligheid omdat vrijwilligers snel ter plekke kunnen zijn. Ook willen we dat burgerparticipatie vorm krijgt in de Veerse Meer visie. Opnieuw worden de burgers vergeten hierbij te betrekken. We vragen daarom als PvdA een actieve houding van het college om dit wel te doen en niet alleen ruimte te geven aan lucratieve projectontwikkelaars.
Uiteraard kunt u terecht voor de gehele algemene beschouwing waarin we als PvdA nog veel meer aan de orde stellen zoals het geldverslindende MFC project Wissenkerke, de zorg op het eiland, het onderwijs, het Openbaar Vervoer, duurzame economie, energietransitie, etc. Zie daarvoor de gemeentelijke website www.noord-beveland.nl bij de raadsstukken 7-11-2019.  Info bij Cor Quinten telefoon 0113-695512 en e-mailadres cquinten@zeelandnet.nl.