Algemene beschouwingen 2020 SGP

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Beste inwoners van Noord Beveland,                       
Afgelopen jaar hebben wij met u nagedacht over een Toekomstvisie voor Noord Beveland in 2030. De betrokkenheid en het enthousiasme was groot en er zijn vele ideeën gepasseerd waarvoor hartelijk dank. We gaan nu werken aan de 4 ambities voor de toekomst:

Ambitie 1: Vitale kernen in een vitale gemeente

We hebben een prachtig eiland met aantrekkelijke kernen waar het goed werken, wonen en recreëren is. Dit willen we zeker behouden en waar mogelijk verbeteren. Wij willen ons inzetten voor een goede, gezonde en veilige leefomgeving.  Er is een samenlevingsfonds om de leefbaarheid te vergroten waar nog veel geld beschikbaar is. Burgerinitiatieven om de leefbaarheid in onze gemeente te vergroten zijn van harte welkom!
Investeren in dorpsvernieuwing blijft noodzakelijk voor de leefbaarheid van de kernen. Leegstand en verpaupering willen we voorkomen.  Subsidieregelingen helpen ons om de kwaliteit van woningen te verbeteren en het straatbeeld te verfraaien. 
Wat betreft de woningbouw dient er in alle kernen aanbod te zijn voor alle doelgroepen, voor elke portemonnee, jong of oud, koop of huur.
In het sociaal domein willen wij graag goede service blijven bieden aan u middels het Sociaal Loket dat als meldpunt dient voor alle zorgvragen. U moet daarbij zoveel als mogelijk ontzorgd worden.
De veiligheid van de overbelaste Deltaweg is in het geding en aanpak hiervan op korte termijn is hard noodzakelijk.

Ambitie 2: Bruisende en bedrijvige gemeente

Landbouw, toerisme en aquacultuur zijn belangrijke pijlers voor de economie. De agrarische sector kent momenteel grote problemen door de stikstofcrisis en wij hopen dat er op korte termijn een oplossing komt. De SGP is trots op de boeren.  Ook op het gebied van aquacultuur doen we het goed en hebben wij interessante bedrijven. Nieuwe initiatieven in deze sector verwelkomen wij graag.
We zijn een aantrekkelijke gemeente waar nog rust, ruimte en openheid te vinden is. We koesteren dit en willen graag dat wij ook in de toekomst aantrekkelijk blijven. We zullen echter wel met de tijd mee moeten gaan en inzetten op kwaliteitsverbetering.  We gaan als gemeente ook kijken naar het kwaliteitsniveau van onze parken.

Ambitie 3: Open en klimaatneutraal eiland

Het klimaat en de energietransitie vraagt komende jaren onze aandacht.  We zetten in op isolatie van de woningen. Inwoners die hun woningen duurzamer maken willen wij stimuleren middels ruimhartige subsidies en als gemeente werpen we geen onnodige drempels op wat betreft budget voor subsidies.  Zonneakkers op landbouwgronden willen wij niet toestaan. De energietransitie gaat veel kosten maar het moet voor u praktisch uitvoerbaar, duidelijk en betaalbaar zijn.

Ambitie 4: Regie over eigen eiland

De gemeente is bereikbaar en toegankelijk en staat dicht bij u en dat willen wij graag zo houden. Bij onze besluitvorming willen wij u zoveel mogelijk betrekken.  We hechten wel aan de zelfstandigheid van Noord Beveland.
Wat betreft de toekomst beseffen wij dat alles hier tijdelijk is, maar God leeft in eeuwigheid. Wanneer wij in Jezus Christus geloven dan hebben we pas echt toekomst.
Namens de SGP fractie
A. de Bruine
C. van de Woestijne