Besluit tot vaststellen van maatwerkvoorschrift(en) voor J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V.

Deze pagina is gearchiveerd op 31-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 31-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders Noord-Beveland maken bekend dat zij op verzoek van J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V. op grond van artikel 2.7 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschrift vast te stellen ten behoeven van J.G. Timmerman Groenvoerdrogerij B.V., gelegen aan Kortgeenseweg 3 te Kortgene. Het besluit heeft betrekking op stofemissie na de drogers.
Belanghebbenden kunnen tot en met 30 augustus 2019 tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij gemeente Noord-Beveland, postbus 3, 4490 AA Wissenkerke. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West Brabant, locatie Breda, team bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.
Voor nadere informatie en het opvragen van stukken kunt u zich wenden tot de heer J.H. Willemse, medewerker van RUD Zeeland, tel. +31(0)6 5120 3194 of 0115-745100. De aanvraag staat geregistreerd onder nummer W-MWP180019/00202943.