Besluitvormende raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 25-05-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 24-04-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 25 april 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
4. Vaststelling agenda.
5. Mededelingen college.
6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering op 28 maart 2019.
8. Ingekomen stukken.
9. Presentatie door het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) over het SWVO en haar activiteiten.
HAMERSTUKKEN:
10. Voorstel tot het verbeteren van de bluswatervoorziening Colijnsplaat door middel van vergroten van de beregeningsinstallatie voetbal Colijnsplaat.
11. Voorstel om in te stemmen met de conceptbegroting 2020 van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland (RUD) en derhalve geen zienswijze in te dienen.
12. Voorstel tot het verlenen van ontslag aan een lid van de commissie bezwaarschriften en klachtencommissie gemeente Noord-Beveland.
BESPREEKSTUK:
13. Voorstel Evaluatie Deeltijdwonen en vaststellen Huisvestingsverordening tweede woningen 2019.
14. Rondvraag.
15. Sluiting.


De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 18 april 2019 in het gemeentehuis en op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.