Besluitvormende raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 4 juli 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 4. Vaststelling agenda.
 5. Gedachtenwisseling met de Commissaris van de koning inzake de profielschets van de nieuw te benoemen burgemeester. (profielschets wordt nagezonden)
 6. Voorstel tot wijziging van de Verordening op de vertrouwenscommissie, instelling van de vertrouwenscommissie en benoeming leden van de vertrouwenscommissie.
 7. Mededelingen college.
 8.  Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 9. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende  raadsvergadering op 29 mei 2019.
 10. Ingekomen stukken.
 11. Voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.
 12. Voorstel om in te stemmen met de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en derhalve geen zienswijze in te dienen.
 13. Voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2020 en de 2e begrotingswijziging 2019 van de  Veiligheidsregio Zeeland.
 14. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk”.
 15. Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3”.
 16. Voorstel tot benoeming van een lid in de bezwaarschriftencommissie Noord-Beveland.
 17. Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2018.
 18. Voorstel tot vaststelling van de toekomstvisie Noord-Beveland 2030.
 19. Rondvraag.
 20. Sluiting.


De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 27 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.