Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 11-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 26 september 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 4. Vaststelling agenda.
 5. Mededelingen college.
 6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 4 juli 2019.
 8. Ingekomen stukken.
 9. Voorstel tot vaststelling data raadsvergaderingen in 2020.
 10. Voorstel tot het vaststellen van de Afstemmings- en Handhavingsverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Noord-Beveland 2019.
 11.  Voorstel startnotitie herziening Veerse Meer visie.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 19 september 2019 in het gemeentehuis en op de website.

Spreekrecht


Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.