Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Toelichting:

Datum: donderdag  24 oktober 2019
Aanvang: 20.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
4. Vaststelling agenda.
5. Mededelingen college.
6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende  raadsvergadering op 26 september 2019.
8. Ingekomen stukken.
9. Voorstel tot vaststelling van de Regionale Woonvisie.
10. Voorstel aanspreken bestemmingsreserve dorpsvernieuwing t.b.v. de aankoop opstallen Wilhelminastraat te Kortgene.
11. Voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Jacobahaven.
12. Voorstel tot het uitbrengen van advies over de verkenning van samenwerking GGD, RUD en VRZ.
13. Voorstel tot behandeling van het initiatiefvoorstel o.g.v. artikel 30 van het Reglement van Orde. (Tiny Houses)
14. Behandeling moties o.g.v. artikel 29 Reglement van Orde.
15. Rondvraag.
16. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 17 oktober 2019 in het gemeentehuis en op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht
Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.

Publicatiedatum: 23-10-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland