Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 28 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
4. Vaststelling agenda.
5. Mededelingen college.
6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende  raadsvergadering op 24 oktober 2019.
8. Ingekomen stukken.
9. Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal Risicoprofiel VRZ 2020-2023.
10. Voorstel tot het wijzigen van de Algemeen Plaatselijke Verordening. (APV)
11. Voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening.
12. Voorstel tot het geven van een positieve zienswijze met betrekking tot de Bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020.
13. Voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Noord-Beveland 2030.
13 A. Voorstel tot het vaststellen van de Kadernotitie ”Van  
      Toekomstvisie naar een Omgevingsvisie”.
14. Rondvraag.
15. Sluiting


De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 21 november 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.