Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 04-12-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 19 december 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 4. Vaststelling agenda.
 5. Mededelingen college.
 6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende  raadsvergadering op 28 november 2019.
 8. Ingekomen stukken.
 9. Voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e Bestuursrapportage 2019 en het uitbrengen van een zienwijze over de 4e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
 10. Voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de begrotingswijziging Veilig Thuis van de GGD Zeeland.
 11. Voorstel tot het vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.
 12. Voorstel tot implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
 13. Voorstel tot het vaststellen van de Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025.
 14. Voorstel tot de vaststelling van de Notitie grondprijzen en parameters Grondexploitatie 2020 Gemeente Noord-Beveland.
 15. Voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2020.
 16. Voorstel tot het vaststellen van de 6e begrotingswijziging 2019. (n.a.v. de 2e Berap 2019)
 17. Voorstel tot het vaststellen van de 1e t/m 4e begrotingswijziging 2020.
 18. Rondvraag.
 19. Sluiting

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 12 december 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.