Besluitvormende raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 28-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 12-02-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 27 februari 2020
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 4. Vaststelling agenda.
 5. Mededelingen college.
 6. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 7. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 16 januari 2020.
 8. Ingekomen stukken.
 9. Voorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
 10. Voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE-beleid).
 11. Behandeling motie op grond van artikel 29 Reglement van Orde met als onderwerp: verkoop van huurwoningen in Noord-Beveland.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 februari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.