Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-05-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.


Datum: donderdag 28 mei 2020

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda

 1. Opening.
 2. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Mededelingen college.
 5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 6. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 23 april 2020.
 7. Ingekomen stukken.

  Hamerstuk

 8. Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de bouw van een bedrijfswoning aan de Torendijk 105a te Kortgene.

  Bespreekstukken

 9. Voorstel tot vaststelling van de RES 1.0.
 10. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019 en de meerjarenbegroting 2021-2024 van GR de Bevelanden.
 11. Voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2019, de 1e tot en met de 4e begrotingswijziging 2020 en de conceptbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Afvalstoffenverwijdering Zeeland. (OLAZ)
 12. Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de uitbreiding van Kingfish.
 13. Initiatiefvoorstel van D66 m.b.t. de begrenzing van de tiphoogte van windmolens.
 14. Initiatiefvoorstel van Noord-Bevelands Belang (NBB) m.b.t. het beschikbaar stellen van mondkapjes door de gemeente.
 15. Motie vreemd aan de orde van de dag van het CDA m.b.t. het geven van steun aan de oproep van de P10 Gemeenten inzake herverdeling gemeentefonds.
 16. Rondvraag.
 17. Sluiting.

De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.