Besluitvormende raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 01-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

DEZE RAADSVERGADERING IS I.V.M. DE CORONAMAATREGELEN ZONDER PUBLIEK EN PERS.

Datum: donderdag 9 juli 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda

 1. Opening.
 2. Aanwijzing primus voor de hoofdelijke stemming.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Mededelingen college.
 5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 6. Presentatie door de provincie Zeeland over de Deltaweg N256.
 7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 28 mei 2020.
 8. Ingekomen stukken.

  HAMERSTUKKEN:

 9. Voorstel om een positieve zienswijze in te dienen met betrekking tot de jaarstukken 2019, 1e begrotingswijziging 2020, de programmabegroting 2021 en het Plan van aanpak taakstelling ter informatie aan te nemen van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
 10. Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 en een zienswijze in te dienen m.b.t. de programmabegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. (GGD)
 11. Voorstel om in te stemmen met de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling De Betho.

  BESPREEKSTUKKEN:

 12. Voorstel om een zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2021 en de 1e begrotingswijziging 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO).
 13. Voorstel tot vaststelling van Fase 1 Gebiedsvisie Veerse Meer.
 14. Voorstel tot het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen en het toepassen van de coördinatieregeling voor Windturbinepark Oostzeedijk.
 15. Voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2019.
 16. Voorstel tot vaststelling van de 5e begrotingswijziging 2020 (n.a.v. de 1e BERAP 2020)
 17. Behandeling motie Actieplan WMO.
 18. Rondvraag.
 19. Sluiting.


De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.