Bestemmingsplan en omgevingsvergunning “Windpark Jacobahaven”

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat de volgende gecoördineerde besluiten voor een ieder ter inzage liggen:
1. besluit van de gemeenteraad van 24 oktober 2019 om het bestemmingsplan ‘Windpark Jacobahaven’ (planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-VA01) vast te stellen.
2. besluit van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2019 (verzonden op 1 november 2019) om de omgevingsvergunning (registratienummer O2019127) te verlenen voor de realisatie van 3 windturbines met bijbehorende voorzieningen aan de Jacobahaven 5, 6 en 7 te Kamperland. De omgevingsvergunning heeft betrekking op de volgende activiteiten:
• het bouwen van bouwwerken;
• het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan;
• het oprichten en in werking hebben van een inrichting
• het uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde

Het plan

De ontwikkeling betreft de realisering van een nieuw windturbinepark met 3 windturbines met een maximale tiphoogte van 150 meter aan de Jacobahaven 5, 6 en 7 te Kamperland onder gelijktijdige verwijdering van de huidige 3 windturbines.

Coördinatie

De besluiten omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan en de verlening van de omgevingsvergunning zijn gecoördineerd voorbereid op basis van de gemeentelijke coördinatieregeling (artikel 3.30 Wet ruimtelijke ordening). Daarbij is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Bij het bestemmingsplan is geen exploitatieplan vastgesteld.
Bij besluit van 4 juni 2019, kenmerk 19015344, hebben Gedeputeerde Staten van Zeeland besloten Artikel 9f lid 1 en 2 Elektriciteitswet 1998 niet van toepassing te verklaren voor Windpark Jacobahaven. Dit betekent dat de gemeente Noord-Beveland vergunning kan verlenen op haar grondgebied.

Inzage

Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning met alle bijbehorende stukken liggen vanaf 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 ter inzage op het gemeentehuis, Voorstraat 31 te Wissenkerke.
De stukken zijn tevens digitaal te raadplegen op de gemeentelijke webpagina www.noord-beveland.nl/planprocedure. Een volledig digitale versie van het bestemmingsplan, met planidentificatienummer NL.IMRO.1695.BPWindparkJacobahv-VA01 is te raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wet ruimtelijke ordening worden de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. Tijdens de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld tegen de genomen besluiten (vaststelling bestemmingsplan en verlening omgevingsvergunning) bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
• belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend omtrent het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp-omgevingsvergunning;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht;
• belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de in de omgevingsvergunning aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-omgevingsvergunning;
• belanghebbenden die weliswaar geen (ontvankelijke) zienswijze hebben ingediend, maar kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat waren tijdig een zienswijze in te dienen.
Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op de besluiten. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Crisis- en herstelwet

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren tegen de besluiten. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift dient ook te worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding

De besluiten treden in werking op 3 januari 2020, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling. In dat geval treden de besluiten niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Subsidie restauratie rijksmonumenten

De Provincie heeft een budget beschikbaar voor de restauratie van bepaalde categorieën rijksmonumenten. Het gaat bijvoorbeeld om kerkgebouwen, molens, stadhuizen en fabrieken. Het gaat nadrukkelijk niet om woonhuizen en ook niet om groene monumenten of archeologische monumenten.

Subsidies voor restauraties van rijksmonumenten in 2020 kunnen worden aangevraagd van 2 december 2019 tot en met 31 januari 2020.

De subsidieregeling voor restauratie van een rijksmonument gaat uit van in eerste instantie lenen met een lage rente waar dit kan en subsidiëren waar dit moet.
Dat betekent dat vóórdat een aanvraag bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend contact moet worden opgenomen met het Nationaal Restauratiefonds (NRF).

Indien u voor de totale financieringsbehoefte van de restauratie in aanmerking komt voor een lening met een lage rente via het NRF, dan komt u niet voor een subsidie in aanmerking. Indien een aanvullend geldbedrag boven het maximaal door het Nationaal Restauratiefonds te financieren leningsbedrag noodzakelijk is om te voorzien in de totale financieringsbehoefte van de restauratie, kunt u voor een aanvullende subsidie in aanmerking komen. Ook indien er geen financiering voor de restauratie door het Nationaal Restauratiefonds mogelijk is, komt u voor subsidie in aanmerking.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Provincie Zeeland