Informatieve raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 06-06-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-05-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 16 mei 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Mededelingen college.
 5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 6. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering op 11 april 2019.
 7. Kennismaking met de welstandscommissie. Tevens zal een presentie worden gegeven over hun activiteiten.
 8. Behandeling voorstel om in te stemmen met de jaarrekening 2018, de 2e begrotingswijziging van 2019 en de conceptbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden en derhalve geen zienswijze in te dienen.
 9. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de verordening raads- en commissieleden gemeente Noord-Beveland 2019.
 10. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de subsidieverordening Duurzaam Bouwen 2019.
 11. Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan ”Colijnsplaat – Oude Haven”.
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 9 mei 2019 in het gemeentehuis en op de website.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.