Informatieve raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 06-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 05-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 13 juni 2019

Aanvang: 19.30 uur

Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering op 16 mei 2019.
7. Presentatie over de gemeenschappelijke regeling ‘De Zeeuwse Muziekschool’ door de heer J. Hut, directeur van de Zeeuwse Muziekschool.
8. Behandeling voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zeeland.
9. Behandeling voorstel tot het geven van een zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2020 en de 2e begrotingswijziging 2019 van de  Veiligheidsregio Zeeland.
10. Behandeling voorstel tot vaststelling van het ambitiedocument duurzame energie.
11. Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Facilitaire voorzieningen aquacultuur Oost-Zeedijk”.
12. Behandeling voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan “Ruimte voor ruimte woning Katse Groeneweg 3”.
13. Behandeling voorstel van de Regionale Woonvisie. (nu alleen informatief, komt later terug in een besluitvormende raadsvergadering)
14. Behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2019. (komt niet terug in de besluitvormende raad)
15. Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten.(komt niet terug in de besluitvormende raadsvergadering)
16. Rondvraag.
17. Sluiting.


De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 6 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.