Informatieve raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 19-07-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 19-06-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 27 juni 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Mededelingen college.
 5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 6. Presentatie door de Domburgse Reddingsbrigade/ Reddingspost de Banjaard.
 7. Behandeling voorstel tot vaststelling van de gemeentelijke jaarrekening 2018 met toelichting door de accountant.
 8. Behandeling voorstel tot vaststelling van de toekomstvisie Noord-Beveland 2030.
 9. Behandeling voorstel om in te stemmen met de begroting 2020 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) en derhalve geen zienswijze in te dienen.
 10. Behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2019. (komt niet terug in de besluitvormende raad).
 11. Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten. (komt niet terug in de besluitvormende raad)
 12. Rondvraag.
 13. Sluiting.


De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 juni 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.