Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 25-09-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 10 oktober 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Presentatie door het kernteam Regionale Energietransitie (RES) over de concept RES.
7. Presentatie over het Multifunctionele Accommodatie (MFA) te Wissenkerke.
8. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 12 september 2019.
9. Behandeling voorstel aankoop opstallen Wilhelminastraat te Kortgene en aanspreken bestemmingsreserve dorpsvernieuwing.
10. Behandeling voorstel tot het vaststellen van het bestemmingsplan Windpark Jacobahaven. (met eventuele toelichting door de heer T. Hirdes van E-Connection)
11. Behandeling voorstel tot het uitbrengen van advies over de verkenning van samenwerking GGD, RUD en VRZ.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 3 oktober 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.