Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 06-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag  14 november 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 10 oktober 2019.
7. Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze aangaande het Regionaal Risicoprofiel VRZ 2020-2023.
8. Behandeling voor tot het wijzigen van de Algemeen Plaatselijke verordening. (APV)
9. Behandeling voorstel tot het intrekken van de Brandbeveiligingsverordening.
10. Behandeling voorstel tot het geven van een positieve zienswijze met betrekking tot de Bestuursrapportage GR De Bevelanden, de 3e begrotingswijziging 2019 en de 1e begrotingswijziging 2020.
11. Behandeling voorstel tot het vaststellen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie en de Startnotitie van de Omgevingsvisie.
12. Rondvraag.
13. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage vanaf donderdag 7 november 2019 in het gemeentehuis en op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.