Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 20-11-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: Woensdag 4 december 2019
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Voorlopige agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 14 november 2019.
7. Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de 2e Bestuursrapportage 2019 en het uitbrengen van een zienwijze over de 4e begrotingswijziging 2019 Veiligheidsregio Zeeland (VRZ).
8. Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de begrotingswijziging Veilig Thuis van de GGD Zeeland.
9. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning.
10. Behandeling voorstel tot implementatie van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
11. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de Economische Visie Noord-Beveland 2019-2025.
12. Behandeling voorstel tot de vaststelling van de Notitie grondprijzen en parameters Grondexploitatie 2020 Gemeente Noord-Beveland.
13. Behandeling voorstel tot het vaststellen van de belastingverordeningen 2020.
14. Behandeling voorstel tot het voor kennisgeving aannemen van de voortgangsrapportage voorgenomen projecten 4e kwartaal 2019.
15. Behandeling van de 2e Bestuursrapportage 2019.
16. Rondvraag.
17. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 28 november 2019. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.
       

 
Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering aan de griffier. Een spreker heeft maximaal 5 minuten spreektijd. De totale spreektijd voor alle sprekers bedraagt 30 minuten. Het spreekrecht geldt voor alle (ook niet geagendeerde) onderwerpen.