Informatieve raadsvergadering

Deze pagina is gearchiveerd op 09-02-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 08-01-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 16 januari 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Presentatie over de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).
7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 4 december 2019.
8. Behandeling voorstel tot het uitbrengen van een zienswijze over de 1e begrotingswijziging van de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland. (RUD)
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 9 januari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.