Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 12-02-2020

Datum: donderdag 27 februari 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda:

 1. Opening.
 2. Spreekrecht burgers.
 3. Vaststelling agenda.
 4. Mededelingen college.
 5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
 6. Presentatie door de directeur van de Zeeuwse Muziekschool over de actuele stand van zaken en ontwikkelingen.
 7. Voorstel tot het vaststellen van de notulen van de besluitvormende raadsvergadering van 7 november 2019.
 8. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 16 januari 2020.
 9. Behandeling voorstel tot aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Zeeuwse Muziekschool.
 10. Behandeling voorstel tot het vaststellen van het beleidsplan Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE-beleid).
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 20 februari 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht

Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.