Informatieve raadsvergadering

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 11-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Datum: donderdag 12 maart 2020
Aanvang: 19.30 uur
Plaats: gemeentehuis Wissenkerke

Agenda:

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers.
3. Vaststelling agenda.
4. Mededelingen college.
5. Informatieverstrekking door raadsleden t.a.v. ontwikkelingen met betrekking tot Gemeenschappelijke Regelingen.
6. Het jaarlijkse bijpraatmoment met de politie Zeeland.
7. Voorstel tot vaststelling van de notulen van de informatieve raadsvergadering van 27 februari 2020.
8. Presentatie Huisvestingsbeleid en behandeling voorstel financiĆ«le middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van aanpassing gemeentehuis.
9. Behandeling voorstel tot het beschikbaar stellen van een extra instandhoudingsbijdrage 2019 en 2020 ten behoeve van Intervence.
10. Rondvraag.
11. Sluiting.

De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis vanaf donderdag 5 maart 2020. De stukken kunt u ook raadplegen op de website via www.noord-beveland.nl/raadsstukken.

Spreekrecht


Degene, die van het spreekrecht als bedoeld onder agendapunt 2 gebruik wil maken, meldt dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier C.H. Poortvliet.