Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Deze pagina is gearchiveerd op 31-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 31-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Geersdijk

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij op 23 juli 2019 in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning hebben verleend:
Locatie: Stekeldijk 25b, Geersdijk
Het project waarvoor vergunning wordt verleend betreft het bouwen van een leesvarkensstal, een loods en bijbehorende voorzieningen.
Op de procedure is afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht van toepassing.

Tegen de beschikking kan beroep worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Een beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, team Bestuursrecht, postbus 90006 4800 PA Breda. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken. De termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit aan u is verzonden. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Indien u een beroepschrift heeft ingediend kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank, onderscheidenlijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot onze afdeling Beleid en projecten (14 0113)