Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Deze pagina is gearchiveerd op 31-08-2019.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 31-07-2019
Bekendmaking heeft betrekking op: Colijnsplaat

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Locatie: Dokter Maasstraat 4 in Colijnsplaat
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het brandveilig gebruiken van het gebouw als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder d Wabo. De uitgebreide procedure is van toepassing.

De aanvragen, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 31 juli 2019 gedurende zes weken, tot en met 11 september ter inzage in het gemeentehuis. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Op de procedure is afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht van toepassing.