Kennisgeving ontwerp beschikking

Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 11-03-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Kamperland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Locatie: Patrijzenlaan 1 Kamperland
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het brandveilig gebruiken van het gebouw als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder d Wabo. De uitgebreide procedure is van toepassing.
De aanvragen, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 maart gedurende zes weken, tot en met 22 april 2020 ter inzage in het gemeentehuis. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Op de procedure is afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht van toepassing.