Kennisgeving ontwerp beschikking

Deze pagina is gearchiveerd op 15-08-2020.
Gegevens bekendmaking
Soort bekendmaking: Mededelingen
Publicatiedatum: 15-07-2020
Bekendmaking heeft betrekking op: Heel Noord-Beveland

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Noord-Beveland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen: Locatie: Provincialeweg 6 in Wissenkerke.
Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd betreft het plaatsen van een mestbassin met een inhoud van 5000 m3 en het afwijken van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder a, c en e Wabo. De uitgebreide procedure is van toepassing. De aanvragen, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 juli gedurende zes weken, tot en met 26 augustus ter inzage in het gemeentehuis. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is. Tijdens deze inzageperiode kan iedereen schriftelijk zijn/haar zienswijze naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Op de procedure is afdeling 3.4 van Algemene wet bestuursrecht van toepassing.